Polityka prywatności

Definicje
Serwis - pod pojęciem Serwis należy rozumieć internetową aukcję zleceń dostępną pod adresem jobs7.pl
Użytkownik - pod pojęciem Użytkownik należy rozumieć pełnoletnią osoba fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne konto, dzięki któremu posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik może występować w roli zleceniodawcy, zleceniobiorcy lub w obu rolach jednocześnie
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Profil (Konto) – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
Regulamin – regulamin Serwisu.
Wstęp
Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Serwis jobs7.pl.
Administratorem danych osobowych jest strona www prowadzona pod adresem: jobs7.pl
Serwis przykłada wielką wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników, w szczególności:
dane osobowe Użytkowników są zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności
Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.
Do danych osobowych publikowanych przez Serwis należą:
Login Użytkownika podany podczas rejestracji (Nie udostępniamy stronom trzecim)
Adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji (Nie udostępniamy stronom trzecim)
Adres IP Użytkownika(Nie udostępniamy stronom trzecim)
Data rejestracji Użytkownika (Nie udostępniamy stronom trzecim)
Informacja, którą Wykonawca podał w swoim profilu w rozdziale "Kontakty" (Udostępniamy wyłącznie zleceniodawcom, którym Wykonawca złożył ofertą)
Informacja, którą Wykonawca podał w swoim profilu w pole "Imię" (Udostępniamy wyłącznie zleceniodawcom, którym Wykonawca złożył ofertą)
Informacja, którą Wykonawca podał w swoim profilu w pole "CV" (Udostępniamy wyłącznie zleceniodawcom, którym Wykonawca złożył ofertą)
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie
Korzystając z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadając Profilu w Serwisie), administrator przetwarza Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Aktywność w Serwisie, w tym Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
marketingowych Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.
Rejestracja w Serwisie
Decydując się na rejestrację w Serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu (login oraz adres e-mail).
Ponadto w celu pełnej realizacji usługi możesz podać dodatkowe informacje, za pomocą których uzupełnisz swój Profil. Dane Osobowe, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:
w celu świadczenia Ci usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia Profilu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
w celach analitycznych i statystycznych – w celu poprawiania jakości usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Ponownie podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes serwicu. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Serwisie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes serwisu polegający na ochronie swoich praw;
Dane osobowe zbierane przez Serwis i podlegające Polityce Prywatności
Serwis serwis zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Dane osobowe zbierane podczas rejestracji
Dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu posiadają jedynie zarejestrowani użytkownicy. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera czy będzie występować w Serwisie w roli zleceniodawcy lub zleceniobiorcy. Możliwe jest występowanie w obu rolach jednocześnie.
Rejestracja w serwisie jako zleceniobiorca wymaga podania następujących danych: login, e-mail, hasło.
Rejestracja w serwisie jako zleceniodawca wymaga dodatkowo podania nazwy firmy, numeru NIP, numeru REGON oraz adresu prowadzenia firmy (w tym miasto, gmina, województwo, kod pocztowy oraz kraj).
Dane osobowe zbierane automatycznie
Niektóre informacje techniczne, jakie Serwis może automatycznie zbierać obejmują: rodzaj przeglądarki używanej przez Użytkownika, rodzaj systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, sposób łączenia się z Internetem, informacje o położeniu geograficznym oraz inne.
Dodatkowo Serwis zapisuje i wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. W szczególnych przypadkach opisanych w regulaminie adresy IP Użytkowników w celach dowodowych mogą zostać udzielone właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe niepodlegające Polityce Prywatności
Dane osobowe podawane dobrowolnie
Dane osobowe dobrowolnie podane przez Wykonawców w opisie profilu "Kontakty" "Imię" "CV", są dostępne dla Zleceniodawców, którym Wykonawca złożył ofertą.
Dane osobowe dobrowolnie podane przez Zleceniodawców w opisie profilu Zleceniodawcy, są dostępne dla Wykonawców, z którymi Zleceniodawca współpracuje na jakiejkolwiek podstawie.
Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesyłania niezamówionych materiałów i informacji. W związku z tym dane te nie podlegają Polityce Prywatności a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje dobrowolnie upublicznione w Serwisie przez Użytkowników.
Inne jawne dane osobowe
W profilu publicznym Użytkownika w zależności od roli mogą być dostępne następujące dane odzwierciedlające aktywność Użytkownika w Serwisie:
opis działalności, ulubione kategorie zleceń oraz obszar działalności
wystawione zlecenia, wygrane zlecenia oraz zlecenia w których Użytkownik licytuje
Sposób wykorzystania danych przez Serwis
Cel zbierania danych osobowych Użytkowników
Dane osobowe Użytkowników są niezbędne w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania serwisu.
Login (nazwa ekranowa) jednoznacznie identyfikuje każdego Użytkownika i jest wykorzystywany w procedurze logowania.
Adres email wykorzystywany jest do komunikacji Serwisu z Użytkownikami .
Firma, NIP oraz REGON wykorzystywane są do zweryfikowania danych zleceniodawców. Poprawność sum kontrolnych numerów NIP oraz REGON weryfikowana jest za pomocą ogólnie dostępnego algorytmu.
Przekazywanie danych innym podmiotom
Użytkownik akceptując regulamin Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usług, celach marketingowych i administracyjnych prowadzonych przez Serwis oraz podmioty współpracujące. Dane osobowe uzyskane w Serwisie mogą zostać użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane podmiotom współpracującym oraz firmom prowadzącym działalność marketingową.
W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych takim jak:
podmiotom świadczącym usług analizy i przygotowania statystyk Serwisu (co zostało opisane powyżej w poprzednim rozdziale).
Organy administracji państwowej
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom administracji państwowej bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, co wiązać się będzie z usunięciem jego konta z Serwisu. W tym celu należy powiadomić Administratora za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie w sekcji "Kontakt". Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 4 Regulaminu.
Komunikacja między Serwisem a Użytkownikami
Użytkownicy mogą komunikować się z administracją Serwisu na adres poczty elektronicznej adres.mail.log.in@gmail.com
Ochrona danych osobowych
Obowiązki Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych
Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu i nie udostępniania go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z formularza aktualizacji danych osobowych.
Użytkownicy są zobowiązani do aktualizacji danych osobowych w przypadku gdy dane te ulegną zmianie.
Obowiązki Serwisu w zakresie ochrony danych osobowych
Serwis zobowiązuje się chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są dostępne bezpośrednio wyłącznie dla uprawnionych pracowników i osób zajmujących się obsługą Serwisu. Osoby te są zobowiązane do zachowania przechowywanych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. Dane Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Komunikacja między Serwisem a komputerem Użytkownika może być jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Bezpieczna wersja Serwisu dostępna jest pod adresam internetowym jobs7.pl.
Prawa użytkowników
Użytkownikom przysługują następujące prawa:
Jeśli Użytkownik zarejestrował się w Serwisie i udzielił zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres  adres.mail.log.in@gmail.com W przypadku danych, które podał dobrowolnie, uzupełniając swój Profil, może w każdej chwili usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują. W przypadku pozostałych kategorii danych lub gdy Użytkownik Serwisu jest niezarejstrowany, wystarczy, że wyśle zgłoszenie na adres e-mail  adres.mail.log.in@gmail.com
Okres przetwarzania danych osobowych
Dane Osobowe są przechowywane tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku je usuniemy a Profil zostanie zamknięty z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.
Dane kontaktowe administratora
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest administrator serwisu jobs7.pl
Wyłączenie z odpowiedzialności: Odpowiedzialność serwisu reguluje Regulamin.
Zmiany w Polityce Prywatnośc
i Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnej chwili. Użytkownik, który nie zgadza się z obowiązującą Polityką Prywatności powinien zgłosić rezygnację z korzystania z serwisu administratorom.