Regulamin

Postanowienia ogólne i definicje
Serwis - Portal pracy zdalnej dostępny pod adresem internetowym jobs7.pl
Budżet / Cena - kwota lub stawka, podana przez Zleceniodawcę, jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na wykonanie Zlecenia.
Konto - indywidualny profil Użytkownika dający możliwość korzystania z Serwisu.
Login (nazwa ekranowa) - indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta.
Oferta - udzielona przez Zleceniobiorcę odpowiedź na Zlecenie. Przedmiot oferty - usługa, której dotyczy Oferta.
Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące integralną jego cześć.
Strony - uczestnicy transakcji, którymi są Zleceniodawca i Zleceniobiorca.
Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto, dzięki któremu posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik może występować w roli Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy lub w obu rolach jednocześnie.
Zlecenie - stanowi zaproszenie do złożenia poprzez Serwis Ofert dotyczących Przedmiotu Zlecenia, którym obrót nie jest zabroniony przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
Zleceniobiorca - Użytkownik składający Ofertę, gotowy do wykonania Zlecenia. W Serwisie rola oznaczana także jako "Wykonawca".
Zleceniodawca - Użytkownik publikujący Ogłoszenie (Zlecenie). W Serwisie rola oznaczana także jako "Pracodawca".

§ 1. Wstęp
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu jobs7.pl
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować ciasteczka.

§ 2. Rejestracja
1. Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego. Rejestrować się jako zleceniobiorca i występować w roli zleceniobiorcy może tylko osoba fizyczna albo przedsiębiorca indywidualny (jednoosobowy).
2. Rejestrować się jako zleceniodawca (pracodawca) i występować w roli zleceniodawcy może osoba fizyczna lub prawna. Rejestracja zleceniodawcy, jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich, oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego.
3. Po rejestracji, zleceniobiorca (wykonawca) nabywa status beginner .
4. Użytkownik powinien dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były aktualizowane w przypadku jakichkolwiek zmian.
5. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjną tylko jeden raz, chyba ze Administrator postanowi inaczej.
6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas swojej rejestracji w Serwisie.
7. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis oraz akceptuje politykę prywatności Serwisu. Warunki dotyczące przetwarzania wyżej wymienionych danych zostały określone w § 3.
8. Rejestracja w Serwisie wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie, co następuje po podaniu indywidualnego Loginu oraz hasła.
9. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych reguluje dokładnie polityka prywatności Serwisu dostępna pod adresem "polityka prywatnosci".
2. Administrator jest także administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
3. Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawo wglądu oraz aktualizacji podanych danych.
4. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Procedura usuwania została szerzej opisana w § 4.
5. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, co wiązać się będzie z usunięciem jego Konta z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 4.
6. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim w celach związanych z rekrutacją. Użytkownik może cofnąć zgodę przekazywanie danych osobowych, co wiązać się będzie z usunięciem jego Konta z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 4.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprawne przeprowadzenie transakcji zawartej w Serwisie, komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a także komunikacja pomiędzy Administratorem i Użytkownikami, wymaga udzielenia przez Użytkowników, będących osobami fizycznymi zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora a ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne.
8. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika - do celów innych niż zawieranie i realizacji transakcji.
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane będą udostępniane we wszystkich innych przypadkach dopuszczonych obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem).

§ 4. Usunięcie Konta Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego Konta oraz z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie. W tym celu należy powiadomić o tym Administratora na adres e-mail: adres.mail.log.in@gmail.com.
2. Serwis usuwa nieaktywne konta zleceniobiorców (wykonawców). Po rejestracji, użytkownik zleceniobiorca (wykonawca) nabywa status beginner na okres 30 dni. Po zakończeniu 30-dniowego okresu - konto ze statusem beginner zostanie usunięte automatycznie. Okres aktywności konta ze statusem VIP zaczyna się dniem aktywacji VIP, po zakończeniu VIP-okresu - konto ze statusem VIP zostanie automatycznie przekształcone w konto ze statusem beginner.
3. Serwis usuwa nieaktywne konta zleceniodawców (pracodawców). Po rejestracji, użytkownik zleceniodawca (pracodawca) nabywa możliwość zamieszczania zleceń (ogłoszeń) na okres 60 dni. W przypadku, kiedy zleceniodawca nie zamieści w ciągu 60 dni żadnego zlecenia - konto zleceniodawcy zostanie usunięte automatycznie.
4. Użytkownik może zostać pozbawiony Konta przez Administratora Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu. Użytkownik, który zostaje usunięty z Serwisu przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie.

§ 5. Uczestnictwo
1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad przepisów prawa.
2. Możliwość aktywnego korzystania z Serwisu ma Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracyjną, która została omówiona w § 2.
3. Zarejestrowanie się do serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Okres aktywności konta ze statusem VIP -30 dni
4. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać i chronić z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa - Login i hasło do autoryzacji w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każda dokonana przy pomocy jego Loginu i hasła autoryzacja w Serwisie będzie traktowana jako dokonana przez tego Użytkownika.
5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego w Zleceniach lub Ofertach informacje i materiały. W szczególności każdy z Uczestników zobowiązuje się do nienaruszania praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników i osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.
6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta innym osobom. Pojedynczy użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody administratora Serwisu i na warunkach przez niego podanych, Użytkownik może zarejestrować kolejne konto(a).

§ 6. Procedura składania Zleceń i Ofert
1. Administrator Serwisu nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników.
2. Serwis poprzez udostępnianie swych zasobów (serwery i oprogramowanie) umożliwia łączenie się Użytkowników na wirtualnym rynku.
3. Serwis jest ogólnodostępny co znaczy, że każdy może przeglądać pojawiające się w nim Oferty i Zlecenia. Zalogowani użytkownicy zleceniodawcy i zalogowani użytkownicy zleceniobiorcy ze statusem vip mogą korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
4. Zlecenie może być składane wyłącznie przez Zleceniodawcę i winno zawierać szczegółowe warunki konieczne do jego realizacji.
5. Oferta może być składana wyłącznie przez Zleceniobiorcę i powinna odpowiadać cechom określonym przez Zleceniodawcę.
6. Zarówno Zlecenia jak i Oferty mogą być składane tylko w imieniu własnym Użytkownika.
7. Zleceniobiorca ze statusem beginner nie może składać ofert. Zleceniobiorca ze statusem vip może składać oferty i może mieć na koncie nie więcej niż 10 niezrealizowanych oczekujących ofert.
8. Zlecenie otrzymuje status nieaktywnego w następujących przypadkach:
a) po upływie terminu ważności zlecenia.
b) przed upływem terminu ważności zlecenia, kiedy Zleceniodawca zamknie zlecenie
9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego zlecenia lub oferty, które może mieć negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

§ 7. Wybór Oferty
1. Serwis umożliwia dowolny wybór Ofert. Zleceniodawca podczas wyboru powinien kierować się czasem realizacji Zlecenia oraz kwalifikacjami Zleceniobiorcy. Serwis nie narzuca sposobu wyboru Ofert. Zwycięzcą może być dowolny Zleceniobiorca, który wystawił ofertę zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zleceniodawca ma prawo nie wybrać żadnej Oferty

§ 8. Opłaty
1. Serwis nie pobiera żadnych opłat od zleceniobiorców.
2. Opłaty za usługi świadczone przez Serwis dla Zleceniodawców: Opłata rejestracyjna - 99 zł / 60 dni.

§ 9. Podatki
1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach Serwisu z tytułu ich udziału w transakcjach.

§ 10. Prawa i odpowiedzialność Serwisu
1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu treści oraz plików sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nienadających się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Serwisu jest w tym przedmiocie ostateczna.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik może naruszać interesy Serwisu, dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania aplikacji Serwisu.
3. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu w szczególności w treści zleceń lub ofert
4. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
a) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu treści sprzecznych z prawem jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety
b) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść składanych ofert przez wykonawców, jak również za ilość odpowiedzi i czas oczekiwania na odpowiedzi od zleceniodawców na zapytania (oferty) wykonawców.
7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek innej odpowiedzialności wobec użytkowników za wyjątkiem tych jej form wyraźnie wymienionych w niniejszym regulaminie.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo zgłaszanych w Serwisie Zleceń oraz Ofert. Jakkolwiek Serwis podejmuje szereg działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania wszelkich zdarzeń mogących łamać postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość zgłaszanych w Serwisie Ofert oraz Zleceń, w tym w szczególności nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność towarzyszących im opisów oraz za zdolność do realizacji podjętych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zobowiązań. Z tego powodu użytkownicy powinny zachować ostrożność podczas zawierania transakcji pomiędzy sobą.
10. Serwis i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za którąkolwiek z zawartych transakcji pomiędzy Użytkownikami
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własna odpowiedzialność.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.

§ 11. Obowiązki Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić rzetelny opis zakresu prac.
2. Zleceniodawca po zakończeniu Ogłoszenia powinien dokonać wyboru najlepszej jego zdaniem Oferty. Jednakże w przypadku gdy, żadna ze złożonych Ofert nie spełnia warunków przedstawionych w Zleceniu, może on odmówić akceptacji którejkolwiek z Ofert.
3. Zleceniodawca może złożyć dowolną ilość Zleceń, pod warunkiem, że jest on w stanie wywiązać się z każdego z tych Zleceń na warunkach podanych w opisie.

§ 12. Obowiązki Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić rzetelny opis przedmiotu składanej Oferty
2. Zleceniobiorca powinien być gotów na wykonanie usługi w deklarowanym terminie.
3. Zleceniobiorca może złożyć nie więcej niż 10 niezrealizowanych oczekujących ofert pod warunkiem, że są one zgodne ze stanem faktycznym i jest on w stanie zrealizować każde z tych Zleceń na warunkach podanych w Ofercie
4. Zabronione jest składanie ofert w wystawionych przez siebie licytacjach; zarówno w przypadku umieszczania ofert z własnych kont, jak i za pośrednictwem kont innych Użytkowników.
5. Żeby brać zlecenia, Zleceniobiorca musi potwierdzić swoje umiejętności i doświadczenie w zakresie wykonywania zleceń, niewymagających wiedzy specjalnej. Sposoby potwierdzenia:
a) posiadać Profil założony nie wcześniej niż dwa lata temu na portalach freelancer.pl albo upwork.com
b) posiadać własną stronę internetową
c) posiadać certyfikat kompetencji zawodowych

§ 13. Legalność transakcji
1. Serwis zawiadamia organy ścigania w przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP.
2. Serwis zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie - organom ścigania - w przypadku kiedy o takie informacje wystąpią.
3. Serwis oferuje swoim Użytkownikom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń co do Zleceń lub Ofert, noszących znamiona naruszania postanowień Regulaminu, naruszania obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszających dobre obyczaje.

§ 14. Transakcje zakazane
1. Przedmiotem Zlecenia lub Oferty mogą być tylko prawo, towar lub usługa, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa RP oraz postanowienia Regulaminu.
2. Serwis nie sprawdza wszystkich towarów, usług, praw, których dotyczą Zlecenia lub Oferty, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego takiego Zlecenia lub Oferty, która nosi znamiona łamania postanowień Regulaminu lub łamiącej obowiązujące przepisy prawa.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Zleceniodawców i Zleceniobiorców treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204).

§ 15. Własność intelektualna Serwisu
1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu stanowią własność Serwisu
2. Serwis może zawierać w swej treści znaki towarowe i nazwy handlowe, które zostały zastrzeżone przez Serwis lub Użytkowników.
3. Użytkownicy oraz wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie powinni domniemywać, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 16. Działania zabronione
1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem RP dotyczące naprawy wyrządzonej szkody.
2. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji dotyczących Zleceń oraz Ofert.
3. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika Serwisu.
4. Zabrania się korzystania z informacji umieszczonych w Serwisie w celach reklamowych i rozsyłania wiadomości kwalifikowanych jako "SPAM" przez osoby nie będące pracownikami ani Administratorami serwisu.
5. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub opisie oferty jakichkolwiek propozycji wykonania usługi poza Serwisem.
6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z serwisu, w szczególności zabronione jest:
a) wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych licytacji, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą,
b) automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z opisem usługi,
c) odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu "cookie",
d) automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną licytacją,
e) wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu, - zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert

§ 17. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy winni zgłaszać na email adres.mail.log.in@gmail.com w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.
4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje Użytkowników na podstawie Regulaminu.
5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji Użytkowników podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.
6. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.
7. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

§ 18. Zmiany Regulaminu
1. Regulamin ten może podlegać zmianom. W przypadku wprowadzenia zmian do jego treści Administrator obowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie poprzez stosowny komunikat zamieszczony w Serwisie.

§ 19. Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu, z udziałem Serwisu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Serwisu, co nie dotyczy sporów z udziałem konsumentów.